top of page

חוזים

המשרד מתמחה בעריכת הסכמים מסחריים, טכנולוגיה, רכישות, הייטק, זכיינות, עסקאות בינלאומיות, עניינים מנהליים, עסקיים משפחתיים וחברות.

The Contract

חוזה הוא הסכם לשיתוף פעולה בין צדדים לביצוע פעולה כלשהי, הניתן לאכיפה על ידי החוק. הוא יכול להיכרת בכתב או בעל פה ושניהם תקפים (פרט לחוזה מקרקעין). אך בכל מקרה מומלץ כי התהליך ילווה על ידי עורך דין חוזים, משלבי ניהול המשא ומתן, דרך כריתתו בפועל וכלה במקרים בהם אירעה הפרת חוזה.

אחד העקרונות החשובים הוא עיקרון חופש החוזים, עקרון הקובע את חופש ההתקשרות בחוזה והן את חופש עיצובו. עיקרון נוסף בנושא דיני חוזים הוא עיקרון תום הלב המופיע בסעיף 12 ובסעיף 39 לחוק החוזים הכללי.

חוזים הם חלק בלתי נפרד מעולם העסקים. עיתים הצדדים החותמים על החוזה אינם מודעים לכל הסכנות הטמונות בחתימת החוזה. לדוגמה, משמעות הביטוי "תום לב ודרך מקובלת" היא עקרון שעד היום נתון לפרשנויות שונות. בעת עריכת חוזה חשוב מאוד להיעזר בשירותי עו"ד חוזים – שכן רק סיוע שכזה יכול למנוע אי הבנות וקשיים שיעלו בעת הוצאה לפועל של העסקה.

bottom of page