top of page

דיני ירושה ומשפחה

משרדנו מעניק שירותים בתחום דיני הירושה בשומרו על יחס אישי וליווי פרטני המתאים ללקוחות בתחום. משרדנו מקפיד בתחום זה, לתת מענה אנושי, מהיר וענייני ללקוחות המשרד, והוא ערוך ובעל ידע ונסיון נרחב, אף בסוגיות משפטיות סבוכות בתחום. התחומים בהם עוסק משרדנו הם ניסוח צוואות, הגשת בקשות לצווי ירושה וקיום צוואה, טיפול בסוגיות שונות בענייני ירושה וצוואות – חוות דעת וייצוג בערכאות משפטיות, עריכת הסכמי גירושין והסכמי ממון במגזר הקיבוצי ומחוצה לו וטיפול בענייני אופטרופסות.

המשרד אף מתמחה בסכסוכי ירושה וצוואה מורכבים, תיקי קיום צוואה, התנגדות לצוואה, צוואות שנעשו בחוסר תום לב, תיקי ירושה ללא צוואה, חלוקת ירושה ורכוש, תביעות אבהות, תביעות לביטול ואכיפת הסכמי ממון, ניהול עזבון, והסכמי גירושין.

Image by Cytonn Photography

רצונו של אדם - כבודו

לא בכדי נאמר: "רצונו של אדם הוא כבודו" ועקרון זה מקבל משנה תוקף בקיום צוואות, אשר לגביהן נאמר "מצווה לקיים דברי המת".

 

משרדנו טיפל לאחרונה בהדיפת התנגדות לקיום צו ירושה-צוואה, אשר נערכה במשרדנו. למרות שכל הליך ניהול הצוואה בוצע לפי החוק תוך הקפדה על כל פרט בתהליך, המתנגדים להליך טענו כי המנוחה לקתה בעבר בדמנציה, ומכיוון שכך יש חשש שהיא לא הייתה עצמאית בעת עריכת צוואתה. חמור מכך, המתנגדים טענו כי יש חשש שהתובעים לקיום הצוואה אף היו מעורבים בעריכת צוואתה של המנוחה.

יודגש כי כשמדובר בניסיון להפרכת צוואה וביטולה, מידת ההוכחה לכשירותה של הצוואה אינה עניין של מה בכך, ואין די בהעלאת ספקות, שכן האינטרס הציבורי והמוסרי, עוד מקדמת דנא, הינו בקיום רצונו של המצווה, המביע בצוואתו את זכויותיו של כל אחד מהנהנים על-פיה. בהתאם לכך ולאחר מאבק עיקש בבית המשפט, תוך עמידה על עקרונות האמת ורוח כוונותיה של המצווה, הצלחנו במאמץ לא מבוטל להפריך את טענות המתנגדים ולהוכיח כי נכון למועד  עריכת הצוואה המנוחה הייתה כשירה לצוות ולהביע את אומד דעתה.

פסיקה חשובה זאת משקפת את תכלית דיני הירושה, שכן הצוואה משקפת את רצונו האחרון של המצווה המנוח, וההנחה הגלומה בה הינה כי היא מבטאת את רצונו האמיתי והמלא לאשר ייעשה בנכסיו לאחר אריכות ימיו.

המלצתנו; לקיים תהליכי צוואה בצורה מקצועית ובליווי משפטי הולם, שכן יש לקחת בחשבון שבעתיד עלולות לצוץ התנגדויות ויהיה צורך לאמת כל סעיף בצוואה.

bottom of page