top of page

טיפולים ואישורים נוטריונים

משרדנו מטפל במתן אישורים נוטריוניים לארץ ולחו"ל כולל תרגומים, אימות חתימות לבנקים ולמוסדות פיננסים, שגרירויות זרות, אפוסטילים ואישורי משרד החוץ.

Business Signing Contract

חשוב להבין כי לא כל עורך דין הוא נוטריון. נוטריון הינו עורך דין המוסמך בהתאם לחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976: לאמת, לאשר, ולערוך מסמכים משפטיים. סעיף 19 לחוק הנוטריונים קובע כי חתימת נוטריון על מסמך, מהווה אישור בדבר מקוריותו של המסמך ובקשר לזהות החותם. כמו כן רואים את חתימו כאישור לפיו החתום על המסמך, חתם עליו מרצונו החופשי. מסמכי עליהם חתם נוטריון קבילים כראיה בבתי המשפט, בפני רשויות אחרות בישראל וכן במדינות מחוץ לישראל.

bottom of page